METHODIEKEN

METHODIEKEN EN DE HULPVRAAG

Bij het voeren van gesprekken binnen coaching is het belangrijk om eerst de hulpvraag helder te krijgen. De coachee geeft aan wat hij/zij nodig heeft. De coach stelt vragen waarbij de coachee aan het denken wordt gezet. Alle antwoorden liggen namelijk in de coachee zelf. Door het stellen van de juiste vragen en methodieken kunnen er nieuwe inzichten bij de coachee ontstaan. De coach reikt handvatten aan zodat de coachee zelf ontdekt hoe hij/zij de hulpvraag kan beantwoorden.

Methodieken

METHODIEKEN

Wij maken gebruik van diverse methodieken. Een aantal methodieken worden hieronder uitgebreider toegelicht:

 • Geleide meditatie/visualisatie (mindfulness)
 • Gestalttherapie
 • GROW coaching model
 • Kernkwadranten Model
 • NLP (neurolinguïstisch programmeren)
 • Past Reality Integration
 • RET (rationeel-emotieve therapie)
 • Rollenspellen
 • Schaalwandelen
 • STARR-methode
 • Stermodel van de Zes Ontwikkelingsniveaus
 • Systemisch werken / opstellingen
 • Transactionele Analyse
 • Verbindende communicatie
 • Voice Dialogue
Methodieken

GELEIDE MEDITATIE/VISUALISATIE (mindfulness)

Geleide meditatie is een vorm van mediteren waarbij je begeleid wordt door ankerpunten zoals ademhaling, een stem, muziek of een beeld. Tijdens een geleide meditatie leg je de focus op het hier en nu. Dat kan een hele uitdaging zijn omdat de verleiding groot is de gedachten naar elders te laten afdwalen.

Visualisatie helpt je om jouw onbewuste innerlijke beelden bewust te maken. Naast je ratio spreek je dus een andere informatiebron in jezelf aan. Visualisatie geeft toegang tot de beelden en de betekenis ervan voor jou. Beelden roepen gevoelens op, gedachten, emoties, een gewaarwording in je lijf of weer nieuwe beelden op! Het beeld heeft daarmee een bepaalde betekenis voor jou en het geeft informatie die vaak van grote waarde is voor je persoonlijke functioneren of groei.

Geleide meditatie

Door ontspanning en begeleiding word je jezelf bewust van de innerlijke beelden en bespreek je naderhand de betekenis ervan. De verbeelding kan helpen om met een moeilijke situatie om te leren gaan. Het is een zeer krachtige manier om je onbewuste te laten spreken en het leidt regelmatig tot prachtige doorbraken in iemands leven.

GESTALTTHERAPIE

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte, procesgerichte vorm van psychotherapie en heeft als doel dat je (emotioneel) stevig op je eigen benen (leert) staan en zelf verantwoordelijkheid neemt voor jouw doen en laten. Kenmerken van Gestalttherapie zijn:

 • Intensieve aandacht voor het gewaarzijn van lichaam en geest, wat ‘awareness’ wordt genoemd (en in modern jargon wordt aangeduid als ‘mindfulness’).
 • Focus gericht op de onmiddellijke ervaring ‘hier en nu’; aandacht voor verleden of toekomst eigenlijk alleen als die zich hier en nu op de voorgrond dringen.
 • De wijze van contact maken (of juist contact vermijden) staat centraal, zowel contact tussen coachee en de omgeving als in de therapie.
 • In plaats van te blijven praten eerder experimenteren met nieuwe contactmethoden.
 • Holistisch perspectief: de mens wordt gezien als eenheid van lichaam en geest.
 • Fenomenologisch perspectief: de werkelijkheid is geen objectief en voor iedereen gelijk gegeven, maar subjectief, persoonlijk en afhankelijk van hoe ze bekeken wordt.
 • Veldtheoretisch perspectief: de werkelijkheid kan alleen binnen een specifieke context (of situatie) worden begrepen.
Gestalt

Gestalttherapie is gericht op het gewaar worden van het proces van contact maken, contact vermijden of contact verbreken. Gewaar zijn van eigen gedrag opent de mogelijkheid om andere keuzes te gaan maken. Daarbij staat de manier (het ‘hoe’) meer voorop dan de inhoud (het ‘wat’ of ‘waarom’). 

GROW COACHING MODEL

De vier fasen van het GROW Coaching Model geven structuur aan de opbouw van het coaching gesprek. GROW staat voor Goals, Reality, Options en Will.

GROW Coaching Model

KERNKWADRANTEN MODEL

Het Kernkwadranten Model is bedacht door Daniel Ofman. Dit model brengt logica aan in jouw kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. 

Kernkwaliteiten zijn volgens Ofman jouw kerneigenschappen. Ze komen dus echt vanuit jouw kern en zijn daarmee meer nature dan nurture (oftewel: aangeboren). Als iemand doorschiet in zijn of haar kernkwaliteit dan stap je in je eigen valkuil. De uitdaging is het tegenovergestelde van een valkuil. Tenslotte is er nog de allergie. Net zoals een kernkwaliteit kan doorschieten in een valkuil, kan een uitdaging doorschieten in een allergie.

Kernkwadranten

NLP

Een belangrijk deel van de methodiek van NLP (neurolinguïstisch programmeren) is gewijd aan het ontdekken hoe je doelmatiger kunt denken en effectiever met anderen kunt communiceren. Daarmee kun je effectiever je eigen toekomst scheppen. In NLP bepaalt datgene wat je tegenhoudt om jouw doel te bereiken wat er wordt ingezet.

Het NLP-coachmodel geeft de belangrijkste elementen van een coaching traject weer: de huidige situatie van de coachee, de gewenste situatie, de belemmeringen die de coachee in zichzelf en in zijn omgeving tegenkomt om de gewenste situatie te bereiken en de hulpbronnen die hij hierbij kan ontwikkelen en inzetten.

NLP

PAST REALITY INTEGRATION

Past Reality Integration (PRI) therapie gaat ervan uit dat wij als volwassene de wereld vaak zien door de bril van de afweermechanismen die we als kind hebben moeten ontwikkelen. Deze afweermechanismen zorgen ervoor dat we de pijn die ons als kind is aangedaan niet hoeven te voelen. Het zijn echter deze afweermechanismen die ons als volwassene het meest doen lijden omdat ze onze waarneming van het heden zo sterk vertekenen. Angst, somberheid, boosheid, overspannenheid en gebrek aan werkelijk contact, zijn én veroorzaken in het heden onze problemen.

PRI stelt zich ten doel ons te helpen toe te werken naar het bewust worden van de destructieve werking van deze afweermechanismen, naar het stoppen van de afweer en vervolgens naar het afbreken of ontmantelen ervan. Achter onze afweren schuilt de oude pijn die wij als kind hebben moeten verdringen omdat het toelaten ervan op dat moment zó pijnlijk zou zijn geweest dat we het niet zouden hebben kunnen verdragen.

Methodieken

RET

De Rationeel-Emotieve Therapie (RET) is later functioneler gemaakt als de Rationele Effectiviteits Training. De basis van de methodiek is dat onze gedachten in sterke mate ons handelen beïnvloeden. Volgens de theorie van de RET is het niet de gebeurtenis in onze omgeving die onze gevoelens en gedrag veroorzaken, maar onze gedachten over deze situatie. Binnen de RET wordt gesproken van het A-B-C-schema. A is de situatie of de gebeurtenis, B is de gedachte en C is het gevoel en gedrag. De intentie van de RET is om de irrationele gedachten om te vormen naar rationele gedachten. Hieraan gekoppeld de gewenste gevoelens en gedrag.

RET

ROLLENSPELLEN

De coachingsmethodiek Rollenspel is een krachtige methodiek op de bovenstroom van de coachvraag. In het rollenspel oefen je een concrete praktijksituatie waar de coachee de komende tjid mee te maken krijgt. Tijdens het oefenen richt je je op het gedrag van de coachee en het effect van dit gedrag op zijn gesprekspartner. Door als coach de gesprekspartner ’te spelen’ benadert het oefenen heel dicht de praktijk voor de coachee.

SCHAALWANDELEN

Een prachtige techniek om te gebruiken bij het coachen is het zogenaamde schaalwandelen. De werkvorm schaalwandelen is een fysiek vervolg op de werkvorm schaalvragen. Hiermee verdiep je de bewustwording naar het emotionele en fysieke niveau. Je legt de schaal van 0 tot 10 symbolisch op de grond. 

 1. De huidige situatie.
 2. De gewenste situatie.
 3. In beweging komen.

STARR-METHODE

De STARR-methode is een gedragsgerichte interviewtechniek die op gestructureerde wijze iemands gedrag betrouwbaar in beeld brengt. De vijf letters staan voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Door situationele vragen over de concrete situatie te stellen, onderzoekt de coach hoe de coachee zich gedragen heeft in situaties uit het verleden. Dit heeft als doel  dat de coach een voorspelling kan doen over het toekomstig gedrag van de coachee.

STARR-methode

STERMODEL VAN DE ZES ONTWIKKELINGSNIVEAUS

De coach bekijkt binnen het coaching traject de ontwikkeling van mensen op zes niveaus, namelijk op de:

BOVENSTROOM

 • gedragsniveau;
 • omgevingsniveau;

ONDERSTROOM

 • mentale niveau;
 • emotionele niveau;
 • fysieke niveau;
 • spirituele niveau.
Stermodel

Het Stermodel legt de verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling aan de binnenkant (mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving) en competentieontwikkeling aan de buitenkant (gedrag en omgeving).

SYSTEMISCH WERKEN / OPSTELLINGEN

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei.

Methodieken

TRANSACTIONELE ANALYSE

Eric Berne ontwikkelde in de jaren vijftig de Transactionele Analyse (TA): een stroming in de psychotherapie die eveneens bruikbare structuren en inzichten biedt voor de coach. Het is een methodiek voor het ontcijferen van interacties (transacties) om meer inzicht en begrip te krijgen in bepaald gedrag. Geloof in de zelfverantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de TA.

De TA biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties en de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, verbale als non-verbale communicatie en verandering.

Eric Berne onderscheidt drie egoposities van waaruit we kunnen handelen: de Ouder, Volwassen en Kind-egopositie. Een egopositie is ‘een consistent patroon van voelen en ervaren dat direct samengaat met een overeenkomstig consistent patroon aan gedragingen’. De drie egoposities kunnen als volgt worden beschreven:

Transactionele Analyse
 • Ouder egopositie (O): gedrag, gedachten en gevoelens, overgenomen van ouders of ouderfiguren;
 • Volwassen egopositie (V): gedrag, gedachten en gevoelens die een directe respons zijn op het hier-en-nu;
 • Kind egopositie (K): gedrag, gedachten en gevoelens, vanuit de  kinderjaren herhaald.

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Verbindende communicatie is een wijze van denken, doen en communiceren die bedoeld is om wederzijds begrip en respect te brengen in de ontmoeting met anderen. Het is een methode om op een gezonde assertieve wijze contact te maken. Het is een denkwijze van overvloed, rijkdom en verbinding. Deze empathische gesprekstechniek is bedacht door Marshall Rosenberg.

Methodieken

Het model van verbindende communicatie bestaat uit vier elementen:

 1. Waarneming. Je begint met het benoemen van concrete feiten.
 2. Gevoelens. Wat is het effect hiervan op jouw gevoelsdimensie?
 3. Behoeften. Vervolgens kan je dieper ingaan op de onderliggende, oningevulde behoefte van dit gevoel.
 4. Verzoeken. Tenslotte ga je samen op zoek naar oplossingen. Je hebt reeds jouw behoeftes en noden uitgedrukt, nu doe je een voorstel voor resolutie.

VOICE DIALOGUE

Binnen de Voice Dialogue methode gaat de coach als het ware letterlijk in gesprek met jouw verschillende subpersonen. Ze zijn allemaal welkom. Er wordt met respect naar de subpersonen geluisterd. Het doel is om gezamenlijk de subpersonen te verkennen en te ervaren. De methode richt zich op bewustwording. Je ontdekt wie je bent en hoe je je mogelijkheden meer tot je beschikking kunt krijgen. Je leert meer sturing te geven aan je eigen handelen en aan al je subpersonen. Het helpt je om je vrijer te voelen en jezelf meer toe te staan te zijn wie je bent en je potentie te benutten.

Voice Dialogue

Het werkzame bestanddeel van deze methode bestaat uit het ontdekken van je subpersonen en je van hen losmaken. De coach helpt jou om jezelf en je innerlijke krachtenveld beter te leren kennen. In een coaching sessie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Bewuste Ego. Dit bewustzijn is steeds in beweging en ontwikkelt zich op drie verschillende niveaus.

 1. Het ervaren van de verschillende subpersonen.
 2. Het ontwikkelen van een Bewust Ego. Je maakt je los van je subpersonen en je disidentificeert je ervan. Je kunt beter kiezen welke kant van jezelf wilt inzetten.
 3. Het Gewaarzijn. De coach vat de essentie van de coaching sessie samen en de coachee luister daarnaar als een neutrale waarnemer. Het Gewaarzijn geeft overzicht, afstand en werkt integrerend.

METHODIEKEN

We maken gebruik van nog meer methodieken. De onderstaande methodieken noemen we enkel bij naam. Het gaat om de volgende methodieken:

 • Brainstormen.
 • Creatieve werkvormen zoals het maken van een moodboard.
 • Human Design.
 • Testen, vragenlijsten, spelvormen.

CONTACT

Je kunt het contactformulier gebruiken om contact met CreaHeart te zoeken. Je kunt natuurlijk ook bellen naar 06 – 27 427 694 of een e-mail sturen naar  creaheart.nl@gmail.com.